top of page

Sat, 20 Jul

|

The Flying Dutchman

DISKO FIR ALL - ENDLECH SUMMER

DISKO FIR ALL - ENDLECH SUMMER
DISKO FIR ALL - ENDLECH SUMMER

Time & Location

20 Jul 2024, 15:00 – 22:00

The Flying Dutchman, Beaufort, Luxembourg

About The Event

Kanner a Jugendlecher si wëllkomm, an all déi Aner natierlech och...

Wat gëtt et do:

Musek fir all Generatioun: als éischt um 15:00h Kannermusek, an dono eng ganz divers Playlescht; vun formidabel douce bis ganz schéi wëll: Hip-Hop, Jazz, Metal, Soul, Disco, Klassik, Ska, Rock, Alt, Pop, Rap, Comedy, Funk, World an an an …

D’ Méiglechkeet sou ze kommen, wéis du bass: ob geschminkt, oder net, onparfuméiert, d’Schung glat poléiert, de Bart nëmmen hallef raséiert..., Haaptsaach du genéisst Musek. “Verkleed” ass natierlech och okay.

Eng Atmosphäre, déi der hëlleft, dech wuel ze spieren. Musek kann eis zum Danzen ureegen, zum Nodenken oder einfach nëmmen genéissen, wéis du dat méchs, steet dir fräi!

Wat gëtt et do NËT:

Mir toleréieren keng Intoleranz a keng Gewalt: - All Mënsch huet ee Recht drop, sou ze feieren, datt en sech méiglechst sécher spiert. Mir respektéieren dowéinst deenen aneren hir Grenzen an jugéieren keen. - Mir zerwéieren keen Alkohol ënner 18 Joer! - Mir verzichten op Stroboen an versichen och mat aneren Mesüren dozou bäizedroen, datt jiddereen Plaz bei eis huet.

** Mënschen bis 16 Joer mussen vun engem Erzéiungsberechtegten begleet sinn.

______________

Kids and youngsters are welcome, as well as everyone else... What we provide: Music for every generation: we have children’s music at 15:00h, and then a very diverse playlist; from soft to wild: hip-hop, jazz, metal, soul, disco, classical, ska, rock, alt, pop , Rap, Comedy, Funk, World and and and..

The opportunity to come as you are: whether you wear make-up or not, wear perfume or not,, shoes polished smooth, beard only half shaved..., the main thing is that you enjoy music. “Dressed up” is of course also okay.

An atmosphere that helps you feel at ease. Music can inspire us to dance, to think or just enjoy it, how you do it is up to you! What we DON’T do:

We do not tolerate intolerance or violence: - Everyone has the right to celebrate in such a way that they feel as safe as possible. We therefore respect others’ boundaries and do not judge anyone - We do not serve alcohol under the age of 18! - We do not use strobes and also try to contribute with other measures so that everyone has a place with us.

**Under 16 you need to be accompanied by an adult with duty of supervision.

______________

Les enfants et les jeunes sont les bienvenus, ainsi que tout le monde

Ce que nous fournissons :

Musique pour toutes les générations: nous avons de la musique pour enfants à 15:00h puis une playlist très variée ;: du doux au sauvage : hip-hop, jazz, métal, soul, disco, classique, ska, rock, alt, pop. , Rap, Comédie, Funk, World et et et....

L’opportunité de venir tel que vous êtes : que vous soyez maquillée ou non, parfumée ou non, chaussures bien cirées, barbe à moitié rasée..., l’essentiel est que vous aimiez la musique. “Déguisé” est bien sûr aussi acceptable.

Une atmosphère qui vous aide à vous sentir à l’aise. La musique peut nous inspirer à danser, à réfléchir ou simplement à en profiter, la façon dont vous le faites dépend de vous !

Ce que nous NE faisons PAS :

Nous ne tolérons ni l’intolérance ni la violence : - Chacun a le droit de célébrer de manière à se sentir aussi en sécurité que possible. Nous respectons donc les limites des autres et ne jugeons personne. - Nous ne servons pas d’alcool aux moins de 18 ans ! - Nous n’utilisons pas de flashs et essayons également de contribuer par d’autres mesures afin que chacun ait sa place parmi nous.

**Les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte ayant un mandat de supervision.

Share This Event

bottom of page